Browsing: زیباسازی تنه بدن

• در حقیقت می توان گفت که “زیبایی” عمیقا از داخل بدن شروع می شود که با پیروی از رژیم غذایی سالم و طبیعی و ورزش می توان به اندامی متناسب و زیبا و تنی سالم رسید.
• راضی بودن از شکل ظاهری بدن در بالا بردن اعتماد بنفس و موفق تر بودن فرد در اجتماع اثر مثبت دارد.
• برداشت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی ما معیارهای روانی عاطفی بین جسم و روح ما را تعیین می کند گرچه اثرات مد و در عصر اینترنت تبلیغات و رسانه ها را هم نمی توان نادیده گرفت.
• بطور کلی زیبایی بدنی انسان ترکیبی از کیفیت های شکل و فرم ظاهری فرد است که به طبع و ذائقه بیننده خوش آید. بنابراین زیبا بودن بدن نمی تواند تنها در زیبایی پوست خلاصه شود، بلکه اساس زیبا بودن بدن در برقرار بودن “تناسب” اجزا بدن میسر است و شکی نیست که متناسب بودن تنه و اندام های بدن هر فرد نیز بستگی به پایداری و استوار بودن “سلامت” جسمی و فکری او دارد.
• متاسفانه در عمل، عوامل ارثی ژنتیکی و عوامل محیطی بر وقف مراد و تحت کنترل حداقل عده یی از ما نیستند و برروی بدن ما اثرات معکوس دارند که در نتیجه با استفاده از سرویس های خدا دادی جراحان زیباسازی (کاسمتیک سرجنز) می توان به برقراری تناسب بین اعضای بدن کمک کرد.
مطالب ذیل توسط دکتر جهانگیر تقی پور برای درک، فواید و مضرات روشهای مختلف پیکرتراشی نوشته شده است